nl fr en
Home Ons bedrijf Links Nieuws Contact

ALGEMENE EN BIJZONDERE VOORWAARDEN CNUDDE PACKAGING B.V.B.A.

 1. Onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes verstuurd door, en alle overeenkomsten gesloten met, Cnudde Packaging BVBA, ondernemingsnummer 0431.218.448, met maatschappelijke zetel te Karreweg 149, 9770 Kruishoutem, België (hierna: “Cnudde”).
  Afwijking en/of aanvulling van deze algemene verkoopsvoorwaarden is slechts mogelijk middels een voorafgaand schriftelijk en ondertekend akkoord tussen Cnudde en de voor de klant bevoegde vertegenwoordiger.
  Door het plaatsen van een bestelling bij Cnudde verklaart de klant de huidige algemene verkoopsvoorwaarden gelezen en begrepen te hebben, integraal en onherroepelijk akkoord te gaan met de inhoud en de toepasselijkheid daarvan op alle rechtsverhoudingen met Cnudde en doet de klant uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van zijn eventuele eigen algemene (aankoop)voorwaarden.
 2. Alle offertes van Cnudde zijn vrijblijvend, behoudens indien in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Voor zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald in de offerte, komt een overeenkomst tussen Cnudde en de klant slechts tot stand nadat Cnudde de bestelling van de klant schriftelijk heeft aanvaard via een orderbevestiging of een ander door Cnudde ondertekend document.
  De geldigheidstermijn van de offertes van Cnudde bedraagt 2 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de datum van de offerte, behoudens indien uitdrukkelijk een andere termijn in de offerte is vermeld.
  Ingeval van annulering door de klant van een door Cnudde bevestigde bestelling, is de klant steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van deze bestelling, onverminderd het recht voor Cnudde om een hogere schade te bewijzen.
  De klant verbindt zich tot strikte geheimhouding van alle gegevens vermeld op de offertes van Cnudde.
   
 3. De informatie, materialen, afbeeldingen en afmetingen weergegeven in Cnudde’s catalogi zijn louter indicatief en kunnen door Cnudde aangepast worden zonder voorafgaande melding.
  Ook de door Cnudde verspreide prijslijsten zijn louter indicatief en binden Cnudde niet. De kosten voor ontwerp, samenstelling, tekening, fotogravure en clichés alsook stansen zijn niet inbegrepen in de prijzen vermeld op de door Cnudde verspreide prijslijsten.
  De prijzen die worden opgegeven in de orderbevestigingen of een andere door Cnudde ondertekende overeenkomst met de klant zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende waarden van lonen en materialen.
  De prijzen, vermeld in de prijslijsten, orderbevestigingen, overeenkomsten,… zijn steeds exclusief BTW.
  De kosten voor levering, verzending zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij in de orderbevestiging expliciet anders is overeengekomen.
   
 4. De levering vindt plaats op een met de klant overeengekomen locatie. De goederen worden geleverd in de verpakking, aan de poort, behoudens indien anders is overeengekomen in een voorafgaand schriftelijk akkoord met Cnudde. De klant garandeert de vlotte toegankelijkheid.
  De kosten van levering zijn voor rekening van de klant, tenzij in de orderbevestiging expliciet anders is overeengekomen.
  De klant staat zelf in voor het ontdoen van de verpakking van de goederen en/of eventueel bijkomend montage- of installatiewerk, behoudens indien anders is overeengekomen in een voorafgaand schriftelijk akkoord met Cnudde. De door Cnudde gratis uitgeleende verpakkingen en verpakkingen met statiegeld blijven ten alle tijde eigendom van Cnudde en dienen door de klant zo spoedig mogelijk te worden terugbezorgd.
  De door Cnudde opgegeven levertijden zijn louter indicatief en niet-bindend en overschrijding daarvan geeft nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst, noch op vermindering van de prijs noch op enige vorm van schadevergoeding in hoofde van Cnudde. Cnudde is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die het gevolg is van laattijdige levering.
  Voor goederen, die volgens de specificaties van de klant op maat moeten worden gemaakt, behoudt Cnudde zich het recht voor om 10% meer of minder te leveren dan de totaal bestelde hoeveelheid. Op maat gemaakte geleverde goederen worden onder geen beding door Cnudde teruggenomen.
   
 5. De geleverde goederen blijven steeds de exclusieve eigendom van Cnudde tot op het ogenblik van algehele betaling door de klant van de verkoopprijs inclusief BTW, alsook de aanverwante bedragen en eventueel verschuldigde interesten. Tot op het ogenblik van deze algehele betaling is het de klant uitdrukkelijk verboden de betreffende goederen in welke vorm ook te vervreemden, daar enig zakelijk (zekerheids)recht op te vestigen, hun aard te wijzigen of daar op enige andere wijze over te beschikken. De klant erkent bovendien dat Cnudde steeds het recht heeft deze goederen terug te nemen op kosten van de klant zolang deze niet integraal werden betaald.
  De risico’s m.b.t. de goederen gaan integraal over op de klant vanaf het moment waarop de goederen aan de klant zijn geleverd.
  Ingeval van faillissement van de klant behoudt het eigendomsvoorbehoud zoals bepaald in dit artikel 5 onverminderd haar uitwerking.
   
 6. Alle facturen van Cnudde zijn betaalbaar te Kruishoutem binnen de acht dagen na de factuurdatum, tenzij in de orderbevestiging expliciet anders is overeengekomen.
  Alle klachten met betrekking tot de inhoud van onze facturen moeten schriftelijk op de zetel van Cnudde toekomen binnen de vijf werkdagen te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de factuurdatum. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.
  Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur (i) heeft Cnudde het recht zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te ontbinden en de geleverde goederen conform artikel 5 terug te nemen, en (ii) heeft Cnudde het recht om zonder voorafgaande rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar nog openstaande verbintenissen tegenover de klant met onmiddellijke ingang te schorsen tot op het ogenblik van integrale betaling, en (iii) worden de bedragen, die de klant op grond van andere facturen aan Cnudde zou verschuldigd zijn, van rechtswege, onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling eisbaar, en (iv) is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd die gelijk is aan de op de vervaldag geldende wettelijke interestvoet, op het totale factuurbedrag (inclusief BTW) en is de klant daarenboven eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% van het totale factuurbedrag (inclusief BTW), met een minimum van 125 euro, onverminderd het recht voor Cnudde om een hogere schade te bewijzen.
  Cnudde mag de schuldvorderingen die zij zou hebben op de klant compenseren met de eventuele bedragen die Cnudde de klant verschuldigd zou zijn. Schuldvergelijking door de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
   
 7. De klant dient de goederen onmiddellijk bij levering na te zien. Alle klachten en opmerkingen met betrekking tot de geleverde goederen moeten schriftelijk op de zetel van Cnudde toekomen binnen acht kalenderdagen na de leveringsdatum van de betrokken goederen. Na verloop van deze termijn, zonder schriftelijke klacht, wordt de levering als definitief aanvaard aangezien. Het gebruik van de geleverde goederen of verdere verwerking of verhandeling daarvan, zelfs vóór het verstrijken van deze acht kalenderdagen, geldt onweerlegbaar als aanvaarding van de levering. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken van de geleverde goederen moeten op straffe van verval schriftelijk op de zetel van Cnudde toekomen binnen de 8 kalenderdagen na de ontdekking van het verborgen gebrek. De in artikel 1648 BW bepaalde korte termijn bedraagt tussen partijen 2 maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek.
  De goederen van Cnudde dienen proper en droog te worden bewaard, afgeschermd van zonlicht en andere weerselementen. Cnudde behoudt zich het recht voor bijkomende instructies aangaande haar goederen aan de klant te verlenen.
  Cnudde is voor wat betreft de schade veroorzaakt door geleverde goederen met gebreken enkel aansprakelijk conform de volgens het toepasselijke recht voorziene wettelijke verplichtingen. Evenwel zal in ieder geval de aansprakelijkheid van Cnudde beperkt zijn tot, naar keuze van Cnudde, ofwel de kosteloze vervanging van de gebrekkige goederen ofwel een vergoeding ten belope van de overeengekomen prijs betaald door de klant voor de goederen met betrekking tot dewelke zich een aansprakelijkheid van Cnudde voordoet en is Cnudde in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade of gevolgschade, met inbegrip van winstverlies. Bovendien aanvaardt Cnudde geen aansprakelijkheid ingeval de klant niet de nodige maatregelen heeft genomen om de eventuele schade zoveel mogelijk te beperken en een onderzoek van de betreffende goederen in aanwezigheid van Cnudde mogelijk te maken. Tevens aanvaardt Cnudde geen aansprakelijkheid ingeval de betreffende goederen (i) door de klant of door derden werden gewijzigd of verwerkt, of (ii) niet werden gebruikt waarvoor ze zijn bestemd, of (iii) niet werden gebruikt overeenkomstig de eventuele instructies van Cnudde, daarin begrepen hetgeen bepaald is in paragraaf 2 van dit artikel 7.
  De klant zal Cnudde vrijwaren voor alle kosten en schade geleden ingevolge regionale, nationale, internationale, algemene en sectorale beperkingen of verbodsbepalingen betreffende goederen, waarvan de klant redelijkerwijs geacht kan worden op de hoogte te zijn doch deze niet aan Cnudde heeft meegedeeld op het moment dat de klant een bestelling bij Cnudde heeft geplaatst.
   
 8. Cnudde heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, onverminderd het recht voor Cnudde om schadevergoeding te vorderen, ingeval de klant in een toestand van insolventie, faillissement, kennelijk onvermogen, ontbinding of in vereffeningstelling zou verkeren of ingeval de controle (in de zin van artikel 5 W. Venn.) over de klant rechtstreeks of onrechtstreeks is gewijzigd.
   
 9. Cnudde (of desgevallend haar licentiegever) is en blijft de rechthebbende op alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Cnudde geleverde goederen. De bestelling of verkoop van dergelijke goederen of de betaling van de factuur kan nooit een overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht tot gevolg hebben. Hetzelfde geldt voor de ontwerpen, samenstellingen, tekeningen, fotogravures en clichés alsook stansen met betrekking tot de bestelde/geleverde goederen, die tevens strikt confidentieel zijn en op geen enkele wijze aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.
  De klant verbindt zich ertoe geen enkele inbreuk te maken op de industriële en intellectuele eigendomsrechten van Cnudde (of desgevallend haar licentiegevers) hetgeen onder meer inhoudt, zonder limitatief te zijn, dat de klant de door Cnudde geleverde goederen, ontwerpen, samenstellingen, tekeningen, fotogravures, clichés en stansen niet zal namaken, verveelvoudigen, daarvan geen kopieën zal maken noch op enige andere inbreukmakende wijze zal (laten) gebruiken. De klant zal Cnudde onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen indien de klant kennis krijgt van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cnudde (of desgevallend haar licentiegevers) en zal in voorkomend geval op eerste verzoek van Cnudde alle nuttige informatie in dat verband overmaken. Indien een derde beweert dat het materiaal, de goederen of diensten van Cnudde (of desgevallend haar licentiegevers) een inbreuk zouden vormen op diens rechten, verbindt de klant zich er toe Cnudde hiervan onmiddellijk, schriftelijk in kennis te stellen en dit op straffe van verval van ieder mogelijk verhaal op Cnudde. In voorkomend geval zal Cnudde hetzij voor de klant het recht trachten te bekomen op verder gebruik van dit materiaal, goederen en/of diensten, hetzij het inbreukmakend materiaal, goederen en/of diensten wijzigen of vervangen teneinde een einde te maken aan de inbreuk op de rechten van derden zonder enig mogelijk verder verhaal of schadevergoeding vanwege de klant.
   
 10. Ingeval van overmacht in hoofde van Cnudde worden de verbintenissen van Cnudde ten aanzien van de klant opgeschort zolang de overmacht duurt. Onder overmacht wordt, onder meer, begrepen oorlog, mobilisatie, machinebreuk, brand, vervoersonderbrekingen, stakingen, fouten of vertragingen te wijten aan derden, lock-outs, overstromingen en andere omstandigheden niet te wijten aan Cnudde die de levering van de goederen verhinderen of vertragen. Ingeval de situatie van overmacht langer dan 60 opeenvolgende dagen duurt, hebben zowel de klant als Cnudde het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke machtiging te ontbinden, zonder dat Cnudde evenwel tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.
   
 11. Het Belgisch recht is steeds en uitsluitend van toepassing op alle door Cnudde verstuurde offertes en met Cnudde gesloten overeenkomsten (met inbegrip van deze algemene verkoopsvoorwaarden) en met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht (met inbegrip van het CISG en andere vergelijkbare verdragen). Alle geschillen die niet in der minne kunnen worden geregeld, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde, met dien verstande dat Cnudde zich het recht voorbehoudt om het geschil voor gelijk welke andere volgens de Belgische wet bevoegde rechtbank aanhangig te maken.
Created by PopCom